I vår verksamhet ser vi varje uppdrag som lika unikt som den person som ger oss uppdraget. Vi möter personen som ger oss uppdraget på ett sätt som präglas av stor respekt och ödmjukhet. Synen på den assistansberättigade som vår uppdragsgivare ska prägla mötet.

Vårt uppdrag är att med vår professionella kunskap hjälpa uppdragsgivaren att forma assistansen på det sätt som han eller hon önskar. Med vår kunskap om till exempel lagar och avtal ska vi på ett tydligt, sakligt och enkelt sätt förklara vilka möjligheter uppdragsgivaren har att själv bestämma över sin assistans.

I varje möte som vi har med våra uppdragsgivare ska vi tänka på att vi får insyn i uppdragsgivarens mycket privata förhållanden och respektera detta. Vi har inte rätt att ifrågasätta uppdragsgivarens privata uppfattningar och värderingar. I de fall uppdragsgivarens uppfattningar påverkar assistansen negativt ska vi förklara på vilket sätt och varför utan att lägga några egna värderingar i samtalet.

Om uppdragsgivaren riktar kritik mot oss tar vi emot detta på ett öppet sätt som gör att det inte känns obekvämt för uppdragsgivaren. Det är av största vikt att vi får information om sådant som uppdragsgivaren inte upplever fungerar tillfredsställande så att vi kan göra bättringar om det är vi som brister.

När uppdragsgivaren inte själv kan föra sin talan tillämpas ovanstående på den person som är legal företrädare för uppdragsgivaren.

Målet med vår policy är att:

• säkerställa uppdragsgivarens inflytande och självbestämmande över assistansen

• att ovanstående gäller även när uppdragsgivaren är ett barn

• bemöta uppdragsgivare i utsatta situationer och i kris med kunskap och kompetens

• ta emot och hantera synpunkter, klagomål och förslag och bedöma när annan kompetens än den egna behövs, samt

• vara saklig, tydlig, nyanserad, empatisk, lyhörd och visa respekt.